logobipOstrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o.logo
ul. Wrocławska 93f
63-400 Ostrów Wielkopolski
 
    18.03.2019
Wyszukaj w:   
 
 
Data publikacji 04.09.2014 godz 11:11 Opublikował: Justyna Adamczewska
Ostatnia zmiana 24.07.2018 godz 09:37 dokonana przez:
 
Majątek spółki
 
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym spółki sporządzonym na dzień 31.12.2017r
zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 02/2018 z dnia 17 maja 2018 roku
bilans Spółki przedstawia się następująco:

BILANS-AKTYWA
A. Aktywa trwałe – 10 930 867,21 zł
I.     Wartości niematerialne – 6 074,89 zł
II.    Rzeczowe aktywa trwałe – 10 924 792,32 zł
III.   Należności długoterminowe – 0, 00 zł
IV.    Inwestycje długoterminowe- 0,00 zł
V.     Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 0,00 zł

B.     Aktywa obrotowe – 347 707,71 zł
I.     Zapasy/towary i zaliczki – 0,00 zł
II.    Należności krótkoterminowe – 14 969,63 zł
III.   Inwestycje krótkoterminowe – 320 567,58 zł
IV.    Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 12 170,50 zł

Razem – 11 278 574,92 zł


Ilość odwiedzin: 273102 Mikołaj Kostka, kontakt: tel/fax 62 720 47 62 kom. 724 717 771, email: sekretariat@opp-ostrow.pl