Majątek spółki

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym spółki sporządzonym na dzień 31.12.2017r zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 2/2018 z dnia 17 maja 2018 roku bilans Spółki przedstawia się następująco:

 

BILANS-AKTYWA
A. Aktywa trwałe – 10 930 867,21 zł
I. Wartości niematerialne – 6 074,89 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe – 10 924 792,32 zł
III. Należności długoterminowe – 0, 00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe- 0,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 0,00 zł

 

 

B. Aktywa obrotowe – 347 707,71 zł
I. Zapasy/towary i zaliczki – 0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe – 14 969,63 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe – 320 567,58 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 12 170,50 zł

Razem – 11 278 574,92 zł