Informacje finansowe

W 2017 roku zgodnie ze sprawozdaniem finansowym, za rok obrotowy 2017 zatwierdzonym przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwałą Nr 02/2018 z dnia 17 maja 2018 roku spółka Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. Odnotowała zysk netto w wysokości 36 512,67 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset dwanaście złotych 67/100). Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim zgodnie z wnioskiem Zarządu zysk netto za 2017 rok w całości przeznaczyło na kapitał zapasowy


W 2016 roku zgodnie ze sprawozdaniem finansowym, za rok obrotowy 2016 zatwierdzonym przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwałą Nr 03/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku spółka Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. Odnotowała zysk netto w wysokości 29. 252,52 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 52/100). Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim zgodnie z wnioskiem Zarządu zysk netto za 2016 rok przeznaczono na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz utworzenie z pozostałej części kapitału zapasowego


W 2015 roku zgodnie ze sprawozdaniem finansowym, za rok obrotowy 2015 zatwierdzonym przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwałą Nr 02/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku spółka Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. Odnotowała zysk netto w wysokości 47. 965, 73 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 73/100).
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim zgodnie z wnioskiem Zarządu zysk netto za 2015 rok w całości przeznaczyło na pokrycie straty z lat ubiegłych.


W 2014 roku zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowym 2014 zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 02/2014 z dnia 20 kwietnia 2015r. Ostrowski Park Przemysłowy sp. z o.o. wygenerowała stratę netto w wysokości 41.964,65 zł