Przedmiot działalności

Przedmiot działalności Spółki, jest sklasyfikowany według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

 

1.

PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
2.

PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
3. PKD 84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania,
4. PKD 68.10. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
5. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
6. PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa: doradztwo podatkowe,
7. PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
8. PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
9. PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
10. PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
11. PKD 82.11.Z. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
12. PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
13. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
14. PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
15. PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
16. PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,
17. PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
18. PKD 69.10.Z Działalność prawnicza,
19. PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
20. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
21. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
22. PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
23. PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
24. PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
25. PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
26. PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
27. PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
28. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
29. PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem.
30. PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
31. PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
32. PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
33. PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych
34. PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
35. PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
36. PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
37. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
38. PKD 18.11.Z Drukowanie gazet
39. PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie
40. PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
41. PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
42. PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
43. PKD 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
44. PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
45. PKD 58.11.Z Wydawanie książek
46. PKD 58.13.Z Wydawanie gazet
47. PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
48. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
49. PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
50. PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
51. PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
52. PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
53. PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
54. PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
55. PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
56. PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
57. PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
58. PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna
59. PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
60. PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
61. PKD 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska